MOBBİNG VE HUKUK KOMİSYONU

Detaylar

Mobbing ve Hukuk Komisyonu

Mobbing ve Hukuk Kom. Başkanı

Mobbing (Psikolojik Taciz)

Tüm kültürlerde ve ülkelerde, yaş, cinsiyet, kıdem, hiyerarşik konum ayrımı olmadan çalışanların karşılaşması muhtemel bir işyeri sorunu olan işyerlerinde Psikolojik Taciz (mobbing), iş ahlakına aykırı sistematik yürütülen bir işyeri sorunudur.

Ülkemizde hukuk alanında özellikle mobbing ile ilgili herhangi bir kanun henüz olmamasıyla birlikte mobbing ile ilgili açılan/açılabilecek davalar, mevcut yasal mevzuat kapsamında; Anayasa’nın 125, 128 ve 129’uncu maddeleri, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 94’üncü maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 10, 11, 17, 18 ve 21’inci maddeleri ile 6908 Sayılı Borçlar kanunu 417’nci maddeleri kapsamında ele alınmaktadır.

Mobbing olaylarını engellemek, toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla tüm çalışanları kapsamak üzere “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu 2011/2 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi 19 Mart 2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgenin 5 inci maddesi gereğince; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul, çalışanların uğradığı mobbing olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmekle görevlendirilmiştir. “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu”, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü

başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı ile Sendika Genel Sekreterlerinin katılımı ile yılda iki kere olağan, gerekli hallerde olağanüstü toplanmaktadır.

Bu kapsamda faaliyetler yürütmek üzere sendikamız bünyesinde “Mobbing Komisyonu” oluşturulmuş ve komisyon tarafından günümüzde hem bireysel hem de kurumsal düzeyde bir sorun haline gelen mobbing konusunda çalışmalar yürütülmeye başlamıştır.

SAVDES-SEN Mobbing Komisyonu tarafından, 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında sendikamıza iletilmiş 35 ayrı mobbing başvurusu titizlikle incelenmiş, mobbing olduğu tespit edilen olaylar, ilgili kuvvet komutanlığına iletilerek Mülga Başbakanlığın 2011/2 sayılı genelgesi kapsamında inceleme yapılması ve soruşturma açılması sağlanmıştır.

ZOR GÜNÜNÜZDE SAVDES-SEN YANINIZDA…

 

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi