DUYURU

Açıklamalar

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI “TEŞKİLATLANMA VE KADRO HAZIRLAMA YÖNERGESİ” YAYIMLANMIŞTIR

1. Milli Savunma Bakanlığı tarafından; kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların (Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları dahil) teşkilatlanma çalışmalarını yürütmek, etkin, verimli, ekonomik ve uygulanabilir olması için prensipler ortaya koymak, müşterek esasları belirlemek, yetki ve sorumlulukları tespit ve tayin etmek amacıyla hazırlanan ve Sayın Milli Savunma Bakanı tarafından 17 Aralık 2020 tarihinde onaylanan “Teşkilatlanma ve Kadro Hazırlama Yönergesi” Milli Savunma Bakanlığı örün sayfasında MSBRAY linki altında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. Söz konusu yönerge ile;

Kadro tekliflerinde Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan cetvellere göre değerlendirme yapılacağı ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan fiili kadroların esas alınacağı,

Tekliflerde, teşkilin seviyesine ve konusuna (teşkil, lavğ, teşkilat düzenlemesi, kadro düzenlemesi vb.) göre Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı veya Bakan Yardımcısı onayına sunulacağı, yan ödeme kararnamesine yönelik kadro düzenlemelerinin Milli Savunma Bakanı, diğer tüm kadro düzenlemelerinin ise Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı onayı ile yapılacağı,

Müşterek birimlerin kadrolamasında rütbeli personel için uygulanan kuvvet personel katkı oranının, memur ve işçi kadroları için uygulanmayacağı, aynı şekilde Yurtdışı müşterek teşkiller ve “Yurt Dışı Geçici Görev” kapsamındaki birliklere (müşterek kıta, karargâh ve kurumlar), kuvvet personel katkı oranlarının uygulanmayacağı,

Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların yasal dayanağı 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve özel kanun/yönetmeliklerle çalışma süresi belirlenmiş kadrolar hariç personelin tabi olduğu yasal dayanağa bakılmaksızın kurumsal kapasite hesaplamalarında haftalık çalışma süresinin 40 saat olarak esas alınacağı,

İşçi çalıştırılması zorunlu olan kadrolar hariç memur istihdam edilebilecek işçi kadrolarının kadro açıklamalar bölümüne “Bu kadroda atamalı bulunan işçinin, herhangi bir nedenle (tayin, istifa, ölüm, sözleşmenin feshi, emeklilik, vb.) bu kadroyu boşaltması halinde bu kadro, kadro onayı beklenmeksizin lağv/ iptal edilecektir.” anlamına gelen açıklama kodu konulacağı,

Yardımcı işlerde (idari işler, temizlik, yemek, ulaşım vb.) işçi kadrolanmayacağı,

Kıta’lar hariç, hizmet kadrolarında görev yapan erbaş/er kadrolarının yardımcı hizmetler sınıfı memur kadrosuna dönüştürülebileceği,

Subay, astsubay, memur ve işçi statülerinin birbirinin yerine kadrolanmayacağı,

Aynı çalışma ortamı ve şartlarındaki eşit görevlere, farklı yerlerde olsalar dahi farklı statüler verilmeyeceği, bu tür statüler arasında, asgari yeterlilik prensibine uygun düzenlemeler yapılacağı (Örneğin; İdari İşler Astsubayı, İdari İşler Uzmanı vb.),

Bir kadro oluşturulurken önce hangi görevlerin yapılacağı, sonra da bu görevleri yapmak için ne tür zihinsel ve bedensel niteliklerin gerektiği bilimsel yöntemlerle belirleneceği,

Personel kadro düzeltme cetveli hazırlanırken kadro satırlarının, kadroların atamaya esas eğitim düzeyine göre sıralanacağı,

Teşkilatlanma tekliflerinde (teşkil, bağlantı veya unvan değişikliği kadro ve teşkilat düzenlemesi vb.) “Kadro Görev Tanım Formunun” onay belgesine mutlaka ekleneceği,

Türk Silâhlı Kuvvetleri Kuruluş ve Kadro Hazırlama Yönergesi, Müşterek Katkı Oranları Yönergesi ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Görevli Askeri ve Sivil Personelin Çalışma Saatleri Yönergesi yürürlükten kaldırıldığı hususları düzenlenmiştir.

3. Milli Savunma Bakanlığının yeni teşkilat yapısına göre çıkarılan bu yönergede yukarıda özetle belirtilen düzenlemelerin;

Yaşanan kişiye özel ya da keyfi kadro ve kadro tanım formu düzenlemelerinin önüne geçeceği,

Aynı şekilde, aynı kadronun farklı kuvvetlerde farklı sınıflarda düzenlenmesinin ve kadro görev, yetki ve sorumlulukları dışındaki işlerin görev kapsamına alınmasını engelleyeceği,

Aynı görevin farklı statülerce yapılmasını ve özlük hakkı farklılıkları nedeniyle personelde oluşan huzursuzluk ve motivasyon bozulmasının önüne geçeceği,

Statüler arası kadro karışıklığının önleneceği,

Haftalık çalışma süresinin 40 saat olarak (5947 ve 3153 sayılı Kanunlar gereği; iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saat olarak devam edeceği değerlendirilmektedir.) belirlendiği ve 03 Nisan 1975 tarihinden itibaren yürürlükte olan “Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Görevli Askeri ve Sivil Personelin Çalışma Saatleri Yönergesinin (MY 12-1) yürürlükten kaldırılması” nedeniyle, haftalık 40 saat çalışmanın üzerinin fazla çalışma olduğu ve büyük garnizonlar için garnizon komutanına, küçük garnizonlarda bağımsız birlik komutanları ve askerî kurum amirliklerine verilen mesai saatleri belirleme yetkisini kaldırdığı, dolayısıyla birçok personelin yaşadığı sorunları çözeceği ve bundan sonra yaşanmayacağı, değerlendirilmiş,

Ayrıca, ilgisiz yetkisiz birimlere müracaat ederek bu yönergedeki hiyerarşiyi kaldırdıklarını iddia eden iş bilmez sendikaların iddiasının aksine, anılan yönergenin 6/c maddesindeki “Emir-Komuta birliği prensibi” ile 6/f maddesindeki “Hiyerarşik yapı prensibinin” düzenlendiği, bunun dışında kadro değişiklik cetveli örneği olarak (Örnek-4) yer alan cetvelde eğitim düzeyine göre kadro sıralaması yapılmasının hiyerarşi anlamına gelmediği, bir sonraki örnek cetvelde de (Örnek-5) memurların uzman erbaşlardan sonra yer aldığı, Hal bu ki, rütbeli personel ile sivil personel arasında ast-üst ilişkisinin olmadığı, sadece amir-memur ilişkisinin bulunduğu, bunun yanında MSY 26-1 (C) Türk Silahlı Kuvvetleri Protokol Yönergesinin “Protokol Esasları” konulu İkinci Bölüm, “Askeri Protokol Sırası” başlıklı 2’nci maddesindeki “Askeri protokol” sıralamasında, önde gelim açısından, devlet memurlarının astsubaylardan sonra uzman erbaşlardan önce düzenlendiği değerlendirilmiştir.

4. Milli Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak, makam ziyaretleri, Kamu İdari Kurul Toplantıları ve yazışmalarda sürekli gündemde tuttuğumuz sorunların dikkate alınarak bir kısmının çözülmesini ve bundan sonra yaşanmamasını sağlayacak bu düzenlemenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

5. Bundan sonraki süreçte, tüm teşkilatlarımız ile birlikte, tarafımıza iletilecek kadro ve görev tanım formu ile ilgili sorunların, bu yönerge esaslarına göre düzeltilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 08.01.2021

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi