DUYURU

Açıklamalar

“SAVUNMA VE GÜVENLİK HİZMET SINIFI” GELİYOR MU? GELSE NE İŞE YARAYACAK?

Değerli Arkadaşlar;

SAVDES-SEN olarak kurulduğumuzdan ilk günden itibaren üzerinde durduğumuz en önemli konular arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa “Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı” ihdası yer alıyordu.

Yetkili sendika unvanı ile tek başımıza Millî Savunma Bakanlığında katıldığımız “Kurum İdari Kurulu Toplantılarının” neredeyse tamamında gündeme getirdiğimiz bu husus, makam ziyaretleri ve hazırlanan dosyaların önemli başlıklarında birini oluşturuyordu.

Gelinen aşamada taleplerimizin karşılık bulduğunu görüyoruz.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda bulunan (Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları dahil) birim ve kurumlarda görevli personeli kapsayacak şekilde “Savunma Hizmetleri Sınıfı” ihdasına yönelik bir kanun değişiklik çalışması başlatıldığını biliyoruz. Gayet umutluyuz ve heyecanlıyız.

Bunun yanında, sosyal tesislerin kullanımında olduğu gibi sadece müfettiş, kariyer ve istisnai kadroların bu sınıfta kadrolanması ve diğer kadroların görmezden gelinmesi gibi bir niyet ile hareket edilmediğini umut ediyoruz. Böyle bir niyet varsa, bu hususun çalışma barışı açısından çok büyük sorunlara sebebiyet vereceğini şimdiden belirtmek istiyoruz.

Ayrıca, ihdas edilecek sınıfın isminin “Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı”olarak düzenlenmesini vesınıfın Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli Devlet memurlarını da kapsaması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Peki Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı neden gerekli ve önemlidir? Diye soracak olursanız, kısa cevap: “Benzer görevleri yürüten personelin, mali haklarını yeniden düzenlemenin en kolay yolu.”

Değerli Arkadaşlar;

Konuyu biraz detaylandırmak isterim.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 05 Mayıs 2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete yayımlanan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar (2006/10344), detay bilgi için tüm verileri barındırıyor.

657 sayılı Kanunun 43, 152 ve 154’üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye ekli 1 sayılı Cetvel ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar incelendiğinde, özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk zammı ve temininde güçlük zammı gibi devlet memurlarının aylıklarını belirleyen tüm kalemlerin, “Hizmet Sınıflarına” göre ayrıştırıldığını,bazı sınıflara yüksek, bazı sınıflara düşük hizmet tazminatı ve yan ödeme puanları verildiğini görüyoruz.

Bu kapsamda, kamudaki tüm memurları kapsayan havuz şeklindeki Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı gibi sınıflar altına dağıtılmış savunma ve güvenlik hizmetini yürüten personelin Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı adı altında tek bir sınıf altında toplanması;sınıfa has özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk zammı ve temininde güçlük zammının yeniden belirlenmesine imkan verecek, personelin mali ve sosyal haklarında iyileştirme sağlayacaktır.

Bununla birlikte; yukarıda belirttiğimiz çalışma Millî Savunma Bakanlığı tarafından başlatılmış ve yürütülmekte olduğundan, dar tutulan kapsamının benzer görevler dikkate alınarak genişletilmesi gerekmektedir.

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13’üncü maddesinde yer alan “Jandarma Genel Komutanlığının diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarında bulunan Devlet memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarındaki emsallerinin yararlandığı mali ve sosyal haklardan aynı şekilde yararlanırlar.” hükmü çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığındaki sivil Devlet memurları ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanununun 7’inci maddesindeki “Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdi ve ayni ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline de verilir.” hükmü çerçevesindeSahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurları ile güvenliğe yönelik hizmetlerin yürütüldüğü Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli Devlet memurları “Savunma ve Güvenlik Hizmet” sınıfında kadrolamayı hak eden kamu çalışanlarıdır. Bu maksatla her türlü girişim ve çaba gösterilecektir.

Aynı şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında görevli personel için “Ekonomi ve Maliye Hizmet Sınıfı”, Adalet Bakanlığında görevli personel için “Adalet Hizmetleri Sınıfı”, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR için “Sosyal Güvenlik Hizmet Sınıfı” gibi sınıfların ihdası da yukarıda açıklanan gerekçeler çerçevesinde SAVDES-SEN olarak talebimiz ve çalışma konularımız içerisindedir.

Sonuç olarak, 01 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolunda üyelerinin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik gerçek hak ve hukuk mücadelesi yürüten SAVDES-SEN, her konuda olduğu gibi hizmet sınıfları ihdası konusundaki samimi, kapsayıcı ve sonuç odaklı çalışmaları ile göstermelik sendikacılık yapanlara inat gerçek “Yeni Nesil Sendikacılığın” en güzel örneğini sergileyecek, ayrıca Türkiye’nin en büyük bağımsız sendikası olma hedefine ulaşarak toplu sözleşme masalarında da “sendikacılık nasıl yapılır” tüm Türkiye’ye gösterecektir.

Saygılarımla.

Tuncay CENGİZ
Savdes-Sen Genel Başkanı

© 25.01.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi