DUYURU

Açıklamalar

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TALEPLERİMİZ VAR

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak, kurulduğumuz günden itibaren üzerinde hassasiyetle durduğumuz Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sivil Devlet memurlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelikaşağıda belirtilen konuların bir an evvel çözüme kavuşturulmasını istiyor, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.Bu kapsamda hazırladığımız dosya, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’a verilmiş, özet bilgi arz edilmiştir. Taleplerimiz:

* 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunun ilgili maddelerinde düzenleme/değişiklik yapılarak, “Asayiş Tazminatının-Fazla Çalışma Ücretinin”, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarına da verilmesi sağlanmalıdır.

* Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşu ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğündeki sivil Devlet memurlarının “Fiili Hizmet Süresi Zammından” faydalandırılması amacıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda gerekli değişikliğin yapılmasının sağlanmalıdır.

* Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli personele uzun bir süre geçmesine rağmen, yan ödeme puanlarında iyileştirme yapılmaması hususu da göz önünde bulundurularak, ödenecek tayın bedelinin aylık tutarının 3150 gösterge rakamına yükseltilmesine ilişkin düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

* Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sivil devlet memurlarının disiplin uygulamalarının 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamından çıkarılarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134’üncü maddesi kapsamında yeniden çıkarılacak “Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Görevli Sivil Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği” çerçevesinde disiplin işlemlerinin yürütülmesi sağlanmalıdır.

* Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin, asli görevi olan güvenlik ve asayiş görevlerini etkin bir şekilde yapmalarının sağlanması, diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelin ise kurumsal hafızayı oluşturması ve kariyer planlamasına yönelik kadroların düzenlenebilmesi maksadıyla;

* 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 4’üncü maddesindeki “Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, hesap, levazım, telli veya telsiz haberleşme, kriminal laboratuvar, trafik fenni muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tarafından ifa olunur.” ibaresinin, “Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan iş ve işlemler, diğer hizmet sınıfı personel tarafından da ifa olunur.”şeklinde değiştirilmesi,

* Doğru insan gücünün doğru yerde kullanılması amacıyla yapılması gereken ilk işin, Emniyet Genel Müdürlüğü hizmet/destek birimlerinde bulunan mevcut kadroların, uygunluk analizinin yapılarak, yardımcı hizmet veya teknik sınıfların görev kapsamında olan kadroların, maliyet etkin bir şekilde kamu yararı gözetilerek sivil Devlet memur kadrolarına dönüştürülmesi, sağlanmalıdır.

* Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli toplam 13.953 sivil Devlet memurunun toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırılması için 8 Şubat 2002 tarih ve 24665 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararına sivil Devlet memurlarının da dahil edilmesinin sağlanması, bunun sağlanamaması halinde, sivil Devlet memurlarına aylık 100 binişlik ücretsiz ulaşım kart verilmesi sağlanmalıdır.

* Millî Savunma Bakanlığı (Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı dâhil) Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Devlet memurlarının “Silah Taşımasına İzin Verilen Kamu Görevlileri” kapsamına alınması ve verilen silah taşıma ruhsatının (Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sivil Devlet memurları dahil) emeklilik sonrasında da devam etmesi sağlanmalıdır.

* Emniyet Genel Müdürlüğünde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında istihdam edilen personelin “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının” düzenli olarak yapılması ile sınava tabi tutulacak kadrolar arasında, uzman, şef ve şube müdürü unvanlarının da yer alması sağlanmalıdır.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı Maddesinde, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğündegörevli sivil Devlet memurları ile Ticaret Bakanlığında görevli Gümrük Muhafaza ve Gümrük Muayene Memurlarını kapsayan, “Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı” ihdas edilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 01.02.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi