duyuru

Açıklamalar

SAVDES-SEN’DEN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ZİYARETİ

1. Millî Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN adına Genel Başkan Tuncay CENGİZ ve Genel Başkan Yardımcısı Müceddin ŞİMŞEKtarafından, Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Sayın Bilal DURDALI 03 Kasım 2023 tarihinde makamında ziyaret edilmiştir.

2. Ziyarette, Sayın Bakan Yardımcımıza yeni görevinde başarılar dilenmiş, 25 Ekim 2023 tarihinde yetkili sendika olarak iştirak ettiğimiz “Ekim 2023 Ayı Millî Savunma Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Toplantısı” gündemindeki konular, 23 Eylül 2023 tarihinde yapılan MSB ve TSK GYUS Sınavı ile ilgili şikâyet ve itirazlar,diğer sendikal faaliyetler ve taleplerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş, çözümlerivesüreç konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.

3. 25 Ekim 2023 tarihinde icra edilen Millî Savunma Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Toplantısı gündemi kapsamında, özetle;

a. 926 sayılı Türk Silahlı Personel Kanunu değişikliği ile ihdas edilecek Ek-42’nci madde kapsamında, 4000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutar ilave tazminat olarak ödenmesi ve bu ilave tazminatın emeklilikte de geçerli olmasının sağlanması,

b. “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararında” düzenleme yapılarak; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görevli Devlet Memurlarının yan ödeme puanlarının artırılması,

c. 2155 sayılı Kanun kapsamında ödenen tayın bedeli katsayısının 2100’den 6000’e çıkarılması,

d. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan tüm Devlet memurlarına; “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” dışında özel olarak yılda bir defa net bir maaş tutarında “giyecek yardımı” yapılması,

e. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarının statülerinin belirlenmesi, “Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurları Yönetmeliği” çıkarılması ve görev ve sorumluluklar, rütbe denkliği, ast üst ilişkisi, protokol münasebetleri, kılık kıyafet, izin, nöbet, fazla çalışma vb. hususların netleştirilmesi,

f. EYT kapsamında boşalan kadrolara ilave personel teminininsağlanması ve personel destekleme oranının artırılarak geçici görevlendirme vb. uygulamaların sonlandırılması,

g. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarının yılda 45 gün olacak şekilde “fiili hizmet süresi zammından” faydalandırılmasının sağlanması,

ğ. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı Maddesinde, “Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı” ihdas edilmesinin sağlanması,

h. Millî Savunma Bakanlığı taşra teşkilatlarında ihdas edilen “Savunma Hizmetleri Uzmanı” kadrolarına kurum içinden atama yapılmasının sağlanması,

ı. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarının ve ailelerinin; tüm sosyal tesislerden (orduevleri, askeri gazinolar, misafirhaneler, yaz ve kış dinlenme kampları vb.) herhangi bir kısıtlama olmaksızın tam üye sıfatıyla faydalanması,

i. Millî Savunma Bakanlığı Konut Yönergesinde; lojman dağıtım oranlarının yeniden düzenlenerek, %10 Devlet memurlarına, %10 uzman erbaşlara olacak şekilde ayrılması,ayrıca “Şartlı konut tahsis ve tahliye esasları” başlıklı, 22’nci maddesindeki, “…personele; subay, astsubay, Devlet memuru ve uzman erbaş öncelik sırasına göre önerilerek şartlı olarak tahsis edilir.” hükmünün eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği gerekçesiyle, statü farkı gözetmeksizin personelin puanına göre şartlı tahsis yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmasının (öncelikle uzman erbaşlarla olan müşterek tahsis oranının ayrılması),

ı. Millî Savunma Bakanlığı (Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı dâhil) kadro ve kuruluşunda görevli Devlet memurlarının “Silah Taşımasına İzin Verilen Kamu Görevlileri” kapsamına alınması ve verilen silah taşıma ruhsatının emeklilik sonrasında da devam etmesinin sağlanması,

j. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarının daha fazla sayıda yurtdışına geçici ve daimi görevlendirilmeleri maksadıyla, yurtdışı kadrolarının arttırılması, yeni kadroların (mühendis, tekniker, güvenlik görevlisi, gerçekleştirme görevlisi, bilgisayar, inşaat ve harita teknikeri/teknisyeni vb.) eklenmesi, yapılacak görevlendirmelerde unvanların gruplandırılması [(uzmanlar ile birlikte Müdür ve Müdür Yardımcıları), (teknisyenler ile birlikte teknikerler) (VHKİ’ler ile birlikte Güvenlik Görevlisi, Mal Sorumlusu, Muhasebeci, Resepsiyonist vb.)] olarak başvuruların alınması ve görevlendirilmelerin yapılması,

k. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan “Kurum Tabipleri”, “Hemşireler” ve “Diğer Sağlık Çalışanlarının” mali hakları ve ek ödemelerinin Sağlık Bakanlığındaki emsalleri ile eşitlenmesi, bu çalışmalara Veteriner Hekimlerin de dahil edilmesi,

l. Kışlalarda yer alan Birinci Basamak Muayene Merkezlerinin doğrudan kışla komutanına bağlanması, “Kurum Tabiplerine” rütbe denkliği verilmesinin sağlanması.

m. Millî Savunma Bakanlığı Karargâhı ve bağlı birimlerinde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi personelin kılık kıyafet, silah vb. sorunlarının giderilmesi,

n. Askerlik Şube Başkanlıklarına “yedek subay ve yedek astsubayların” vekâlet etmesi uygulamasına son verilmesi ve yükümlü er/erbaş bulunmayan müstakil Askerlik Şubelerine, şube müdürü, yoksa uzman personelin vekâlet etmesinin sağlanması,

o. İnsanî Maksatlı Mayın Temizliği Faaliyetlerinde görev yapan MAFAM ile mühimmat depolama, taşıma ve ayıklama işlerinde (Mühimmat Komutanlıkları, MİGYEM vb.) görevli Devlet memuru personelimizin “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfına dâhil edilmesi” ve personelin özlük haklarının buna uygun olarak düzenlenmesinin sağlanması,

ö. Millî Savunma Bakanlığı promosyon sözleşmesine ek sözleşme yapılarak, talep edecek Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerinin de dahil edilebilme imkanının getirilmesi,

p. Millî Savunma Bakanlığı hizmet binalarındaki koridorlara, personelin ücretsiz faydalanabileceği su sebili konulması,

r. Millî Savunma Bakanlığı karargahına bağlı yemekhanelerde; personelin yemekleri TSK-NET sistemi üzerinden yayımlanacak liste üzerinden seçerek online satın almasının ve ödeme yapmasının, böylelikle hem yemek kalmaması sorununun ortadan kaldırılmasının, hem de yemek seçimi ve ödeme gibi sıra bekleme probleminin çözümlenmesi,

s. Millî Savunma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği çalışmalarında, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509’uncu maddesindeki hiyerarşik kademeler dikkate alınarak, “Şube Müdürlerinin, Disiplin Amiri” olarak düzenlenmesi,

ş. Gazi Uyum Evi ve diğer birimlerde sözleşmeli personelden kadroya geçen memurların kadro unvan sorununun giderilmesi,

t. Sözleşmeli personelden kadroya geçen memurların derece ve kademelerinin düzenlenmesi,

u. Millî Savunma Bakanlığında görevli Devlet memurlarının sistem üzerinden kamplara (çalışan/emekli) başvuru yapabilmesi maksadıyla İnternet üzerinden başvuru alınması olanağının getirilmesi,

ü. Destek Hizmetlerinde görevli garsonların görevlendirilmeleri ve eksik personel ihtiyacının giderilmesi,

v. 23 Eylül 2023 tarihinde yapılan MSB ve TSK GYUD sınavlarında; 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi ve sınav soruları ve cevaplarının yayımlanmaması nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi,

y. Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatında görevle personelin yapılan sınava alınmaması ve bu konuda dava açılması sonucunda kazanılması nedeniyle, söz konusu birimin MSB’nin bir birimi olduğu gerekçesiyle, müteakip dönemlerde herhangi bir mağduriyetin yaşanmamasının sağlanması, hususlarından oluşmaktadır.

4. Bu çalışmalar kapsamında;

a. Kritik Bölge olarak adlandırılan 38 ilde görev yapan Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli Devlet memurlarına 9000 gösterge puanı karşılığı (yaklaşık 4500 TL) ilave ödeme yapılması,

b. Savunma Hizmetleri Uzmanı ve Silahlı Kuvvetler Uzmanı kadrolarına kurum içinden atama yapılması ile ilgili başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, MSB ve TSK GYUD Sınavlarının, belirli bir periyoda bağlanarak 2024 yılında da yapılması beklenmektedir.

5. Konulara olan desteği ve nazik yaklaşımlarından dolayı Sayın Bakanımıza ve Kurum İdari Kurulu Toplantısı ile ilgili çalışmalar nedeniyle Kurul Başkanı ve üyelerine teşekkür eder, sendikal mücadelemize hem makam ziyaretleri hem de sahada üye bilgilendirme toplantıları, eylem ve etkinlikler ile yılmadan kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 08.11.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi