duyuru

Açıklamalar

SAVDES-SEN’DEN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ZİYARETİ

Genel Başkan Tuncay CENGİZ, Genel Başkan YardımcılarıMüceddin ŞİMŞEK, Yusuf PEHLİVAN ve Filiz ÇELEBİ, Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Nazım AKAYDIN ile Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Vecdi YANBAZ tarafından 31 Ekim 2023 tarihinde, Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü olarak atanan Sayın Mehmet BAŞ makamında ziyaret edilmiştir.

Ziyarette Sayın Genel Müdürümüze hayırlı olsun temennisinde bulunulmuş; Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünden taleplerimizi içeren dosya takdim edilmiş, akabindesendikal faaliyetler ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Nazik yaklaşımlarından dolayı Sayın Genel Müdürümüze teşekkür eder, sendikal mücadelemize yılmadan kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

DOSYA KAPSAMINDAKİ TALEPLERİMİZ

* En düşük memur maaşı, yoksulluk sınırı üzerinde olmalı, vergi dilimi %15’te sabitlenmeli, ülkenin büyüme oranında refah payı her yıl ücretlere ayrıca yansıtılmalıdır.

* Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden, en düşük memur ücretinin 22.000 TL değil, 20.352 TL olduğu görülmektedir. Dolayısıyla eksik 1.648 TL, tüm memurlara ilave olarak verilmelidir.

* Ocak ve Temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmelidir.

* 7456 sayılı Kanun ile seyyanen verilen 8.077 TL, taban aylıklara eklenerek emekli ücret ve ikramiyelerine de yansıtılması sağlanmalıdır.

* Sosyal yardımlar kapsamında; aile yardımı 3.000 TL’ye, çocuk yardımı her bir çocuk için 1.000 TL’ye çıkarılmalı, yemek yardımı kapsamında öğle yemekleri memurlara ücretsiz verilmeli veya maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli, tayın bedeli katsayısı 2.100’den 6.000’e çıkarılmalı, Giyecek Yardımı Yönetmeliği güncellenmelidir.

* 1994 ila 2005 yılları arasında 375 sayılı KHK kapsamında memurlara ödenen “Lojman Tazminatı” üç grup halinde 7.500 TL ila 8.500 TL aralığında olacak şekilde tüm memurlara yeniden ödenmelidir.

* Emekli ikramiyesi, TOKİ’nin 100 m² konut maliyetini karşılayacak seviyeye çıkarılmalıdır.

* Çalışırken birinci dereceye gelmiş tüm memurlara, sınıf ayırımı ve herhangi bir şart getirilmeksizin 3.600 ek gösterge verilmeli, hiyerarşik düzen çerçevesinde tazminat yansıtma oranları artırılmalı, ayrıca 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan memurlar ile 01 Ekim 2008 tarihinden sonra işe alınan 5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekli maaşı bağlama sistemi eşitlenmelidir.

* Memurların, sınıf, kadro ve derece bazında mali haklarını düzenleyen 17 Nisan 2006 tarihli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı” ile 375 sayılı KHK ve eki cetveller, sil baştan yeniden düzenlenmeli, adalet ve hakkaniyet sağlanmalıdır.

* Kamunun kanayan yarası “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” kaldırılmalı, mevcut personel eğitim ve mesleklerine uygun diğer hizmet sınıflarına atandırılmalıdır. Toplu sözleşmede, sadece itfaiyecilerin sorununu çözmek adalet ve hakkaniyeti zedelemektedir.

* Kamuda branşlaşmayı sağlamak amacıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesine, “Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı”, “Mali Hizmetler Sınıfı”, “Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı” ve “Adalet Hizmetleri Sınıfı” ihdas edilmelidir.

* Şef, Müdür Yardımcısı, Başmühendis ve Müdür/Şube Müdürü kadrolarında görev yapan orta ve alt düzey yönetici personele hiyerarşik bir düzen içerisinde 8.000 puana kadar görev ve 2.000 puana kadar makam tazminatı verilmeli, ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları artırılmalı, müstakil birim müdürlüğü yapan personele “temsil tazminatı ve temsil ödeneği” verilmelidir.

* Eşdeğer mesleklerin mali ve sosyal haklarından oldukça geride kalarak mesleki itibar kaybına uğrayan kamu mühendislerimizin, mali hakları yeniden düzenlenmeli, teknik sorumluluk tazminatı verilmeli, emekli kamu mühendislerine 15.000 puan karşılığı ek ödeme yapılmalı, “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkarılmalıdır. Tekniker ve Teknisyenlerin ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları da hiyerarşi içerisinde artırılmalıdır.

* Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımı kaldırılmalı ve kariyer uzmanları arasında mali hak dengesi sağlanmalı, ayrıca Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının görev tanımları yapılarak, inceleme yetkisi verilmelidir. Ayrıca, Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi vb. kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin tazmini için “Mali Hizmetler Tazminatı” verilmelidir.

* Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli “sözleşmeli personelin” ücretleri ülkenin şartlarına göre en az iki kat artırılmalı, ülkenin enflasyon farkları ücretlere yansıtılmalı, sıla bileti, eğitim yardımı, kira yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmaları sağlanmalıdır. %5’lik bir ücret artışının personelin mağduriyetini gidermeyeceğinin ve derdine derman olamayacağının bilinmesi gerekmektedir.

* Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurlara, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılacak düzenleme ile “4.000 gösterge puanı karşılığı Ek Ödeme” verilmelidir.

* Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlarda görevli “Kurum Tabipleri”, “Hemşireler” ve “Diğer Sağlık Çalışanlarının” mali hakları ve ek ödemeleri Sağlık Bakanlığındaki emsalleri ile eşitlenmelidir. Bu çalışmalarda, Veteriner Hekimler unutulmamalıdır.

* EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında iş yükü oldukça artan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline, ayrıca “%50 oranında Sosyal Güvenlik Tazminatı” ödenmeli, kurum içinden atama yapılacak şekilde “Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Uzman Yardımcısı” kadroları ihdas edilmelidir.

* Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen “Asayiş Tazminatı”, bu kurumlarda görevli Devlet memurlarına da verilmelidir.

* Başta Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı olmak üzere kamuda “Mütercim ve Tercüman” olarak istihdam edilen personelin kadroları; ileri seviyede yabancı dil bilgisine sahip olma ve görevin teknik uzmanlık gerektirmesi nedenleriyle “Teknik Hizmetler Sınıfına” alınmalı, özel ve ek özel hizmet tazminatları %50 oranında artırılmalıdır.

* 2828 sayılı Kanun, 3713 sayılı Kanun ve 5378 sayılı Kanun kapsamında kamuda istihdam edilen personelden üst öğrenimi bitirenleri kapsayacak şekilde kendi aralarında yapılacak sınav ile üst kadrolara atandırılması sağlanmalıdır.

* Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sivil Devlet memurları ile Ticaret Bakanlığında görevli Gümrük Muhafaza ve Gümrük Muayene Memurlarına, görevleri gereği taşıdıkları riskler karşılığında yılda 45 (kırkbeş) gün olacak şekilde “Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma)” verilmelidir.

* Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarının da diğer Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik personeli gibi “Toplu Taşıma Hizmetlerinden” ücretsiz faydalandırılması sağlanmalıdır.

* 15 Ocak 2016 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşlara açıktan atama suretiyle istihdam edilen Devlet memurları ile kadroya geçirilen sözleşmeli personele, geçmiş dönemlerde olduğu gibi ilave bir derece verilmesi sağlanmalıdır.

* Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği mülakat sınavları kaldırılmalı, yazılı sınavlar ÖSYM tarafından iki yılda bir KPSS benzeri tek elden merkezi olarak yapılmalıdır.

* Boş kadrolara tedviren veya vekâleten atama işlemlerine yönelik usul ve esasları belirleyen genel bir düzenleme yapılmalıdır. Geçici görevlendirmelere son verilmelidir.

* Günün 24 saati çalışılan görevler, vardiya sistemi, nöbet ve fazla çalışma hususlarının usul ve esaslarını belirleyen genel bir düzenleme yapılmalıdır.

* Stajda geçen süreler emeklilik hesabına dahil edilmeli, Askerlik borçlanmasının işe başlama tarihini öne çekmesi sağlanmalı, yaşanan mağduriyet giderilmelidir.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 31.10.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi