DUYURU

Açıklamalar

01 HAZİRAN 2020 – 21 AĞUSTOS 2020 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

COVİD-19 Salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden normalleşme sürecinin başladığı 01 Haziran 2020 tarihine kadar yürütülen çalışmalar resmi web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştı. Normalleşme dönemine girilmesini müteakip, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Harita Genel Müdürlüğü yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak, 4688 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin verdiği yetki dâhilinde, tarafımıza iletilen her konuya müdahale edilmiş, bizzat görüşmeler, yüz yüze koordinasyon ve yazışmalar ile yaşanan sorunlar büyük oranda çözülmüş, olası sorun ve mağduriyetlerin yaşanmaması için de idarelere sürekli öneri ve tekliflerde bulunulmuştur. Şu ana kadar yapılan genel veya özel önemli olan çalışmalarımız özet halinde müteakip maddelerde sunulmuştur. Detaylar için şube başkanlıklarımız ile bölge ve il temsilciliklerimizden bilgi alabilirsiniz.

Yazışmalarımız:

Korg.M.Sırrı SEYREK Kışlasında görev yapan personelin pandemi süreci nedeniyle, özel araçları ile mesaiye gelenlerin yaşadıkları park sorununun giderilmesi maksadıyla, Milli Savunma Bakan Yardımcılığı nezdinde 01.06.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Askeri kurumlardaki Birinci Basamak Muayene Merkezlerinden, Üniversite Hastanelerinden (eski GATA ve askeri hastaneler dahil) ve üniversite eğitim hastanesi olan özel hastanelerden alınan ve e-Nabız sisteminde yer almayan raporların geçerlilik durumu ile yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığı nezdinde 01.06.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Astım, tip-2 diyabet, hipertansiyon ve aterosklerotik kalp hastalığı bulunan personele kronik hasta olarak idari izin verilip verilmeyeceğine ilişkin oluşan tereddüdün giderilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığına 08.06.2020 tarihinde yazılı görüş sorulmuştur.

Sağlık Bakanlığı ile yapılacak bir protokol kapsamında; dışarı ile temasın çok olduğu ana karargâhlar ve birimlerden başlamak üzere Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli tüm personele COVID-19 tarama ve antikor testinin yaptırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nezdinde 11.06.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

TMK’da kadrosu dahi bulunmayan, Askeralma faaliyetlerine yönelik herhangi bir vasfı ve niteliği olmayan, askerlik şubelerine askerlik yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla silahaltına alınan yedek subay ve yedek astsubayların, mevzuata ve hukuka aykırı bir şekilde şube başkanlığına vekâlet uygulamasının iptal edilmesine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü nezdinde 17.06.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Sözleşmeli personelin daha müreffeh yaşam ve çalışma koşullarına kavuşturulması amacıyla hazırlanan “2155 Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”na ilişkin teklifimizin yasalaşmasını sağlamak maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde 17.06.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin (memur) hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla; TSK Akıllı Kartı, OYAK Üyeliği, Tayın Bedeli Verilmesi, Kamu Konutlarından (Lojman) İstifadeleri ve Sözleşme Sürelerine ilişkin yaşanan mağduriyetin giderilmesi maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde 19.06.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının nöbet muafiyetine esas teşkil eden 24 hizmet yılının tespitinde, Meslek Lisesi Mezunu personelin mesleğini icra ederken, Teknik Hizmetler Sınıfına atananların, memurluğa girmeden önce serbest olarak çalıştıkları sürenin ¾’ünün memuriyette geçmiş sayılıp sayılmayacağı maksadıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 19.06.2020 tarihinde yazılı görüş sorulmuştur.

Devlet memurlarının ve ailelerinin (ANT dahil) orduevleri, askeri gazinolar ve kışla gazinolarından faydalandırılmasının sağlanması maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde 19.06.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Korg.M.Sırrı SEYREK Kışlasında görev yapan personele hizmet veren yemekhanenin yetersiz olması ve COVİD-19 salgını nedeniyle fazla sıra beklemeden kısa sürede Kışla içerisinde öğle yemeği ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla pide fırını yaptırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı nezdinde 10.07.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Genelkurmay Başkanlığında Garson olarak görev yapan Devlet memurlarının, karargâh dışındaki başka birliklerin garson ihtiyacının bulunması halinde her hangi bir görevlendirme yazısı olmadan yapılan görevlendirmenin sonlandırılması maksadıyla, Genelkurmay Başkanlığı nezdinde 10.07.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında görevli koruma ve güvenlik görevlilerinin 7 gün 24 saat esasına ve vardiya usulüne göre gece ve gündüz koruma, güvenlik ve emniyet nöbetlerini yürüttükleri, ancak çalışma koşulları ile görev ve sorumluluklarına yönelik yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi maksadıyla, ANT Başkanlığı nezdinde 17.07.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

OYAK üyesi Devlet memurlarının kaygılarının giderilmesi maksadıyla, OYAK Genel Kurul Toplantısında alınan yüzde 20,5’lik oranındaki kar payının tespitine ilişkin hususların gerekçeli olarak Sendikamıza bildirilmesi maksadıyla, 20.07.2020 OYAK’a talepte bulunulmuştur.

Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Birinci Basamak Muayene Merkezleri ile birlik revirlerinde, mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun bir tempo ile görev yapan sivil Devlet memuru doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarımızın özlük haklarında düzenleme yapılmasının sağlanması ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde 27.07.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

İstanbul Tersanesinde görev yapan sözleşmeli personelden, askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların 01 Temmuz 2020 tarihinde itibaren yıllık izine gönderildikleri, kısa dönem olarak askerlik yapanların ise bu haktan faydalanamayacaklarına ilişkin Komutanlığınız personel birimi ile yapılan koordine sonucunda tespit edildiği, kısa dönem olarak askerlik yapan sözleşmeli personelin mağduriyetlerinin giderilmesi maksadıyla, İstanbul Tersanesi Komutanlığına 29.07.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal hafızasını oluşturan ve mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Devlet memurlarına “Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma)” verilmesini sağlamak amacıyla, hazırlanan kanun değişiklik teklifimizin yasalaşmasını sağlamak maksadıyla, T.C.Cumhurbaşkanlığı nezdinde 04.08.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Kara Harp Okulu Öğrenci Alayı Anafartalar Taburu personeli, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında konakladıkları koğuşların, diğer personele tahsis edilen konaklama yerleri gibi dinlenebilecekleri, uyuyabilecekleri, hijyen durumu ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması ile COVID-19 virüsüne yönelik ileride yaşanması muhtemel sorunların ve mağduriyetlerin giderilmesinin sağlanması maksadıyla, Kara Harp Okulu Komutanlığı nezdinde 06.08.2020 yazılı girişimde bulunulmuştur.

Devlet memurlarının kurs/eğitim kapsamında görevlendirmeleri, ilgili birim amirlerinin mevzuatı uygulamayarak, inisiyatif kullanarak mevzuata aykırı bir şekilde yapılan uygulamanın iptal edilmesi ve başka birimlerde yaşanması olası hatalı işlemlerin engellenmesi ile uygulama bütünlüğünün sağlanması maksadıyla uygulama emrinin hazırlanmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı nezdinde 27.07.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, “Yurt Dışı Personel Görevlendirilmesi” konulu emir; 05 Ağustos 2020 tarihinde üst birliklere, 06 Ağustos 2020 tarihinde ise ast birliklere yayınlanmıştır. Başvuru süresinin 07 Ağustos 2020 olduğu, bu tarihten sonra gönderilen başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına ilişkin olarak, yurt dışına yapılacak görevlendirme başvuru süresinin uzatılması ile müteakip dönemlerde yeterli başvuru süresinin verilerek, ileride olası mağduriyetlerin engellenmesinin sağlanması maksadıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 08.08.2020 tarihinde yazılı girişimde bulunulmuştur. 21.08.2020 tarihinde, Söz konusu sürelerin üst makam tarafından belirlendiğini, ancak müteakip dönemlerde taleplerin alınmasından bir ay önce duyurunun yapılacağı konusunda sendikamız bilgilendirilmiştir.

Vatandaş odaklı çalışan birimlerde, yoğun iş temposu ve personel eksikliği nedeniyle telefonla veya bizzat gelinerek yapılan bilgi alma başvurularının ve iletişim şikayetlerinin Alo XXX MSB Danışma Hattı”nın kurulması ile engelleneceği değerlendirilmiş, söz konusu hattın kurulmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı nezdinde 14.08.2020 tarihinde yazılı teklifte bulunulmuştur.

Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girebilmelerini sağlayan düzenlemenin yapılarak, sınav takviminin belirlenmesi ile “Sınav Uygulama Emri”nin yayımlanarak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir an önce yapılmasına ilişkin olarak, Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde 20.08.2020 tarihinde yazılı teklifte bulunulmuştur.

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan tavsiye kararı sonucunda okulların, uzaktan eğitimle belirlenen 21 Eylül 2020 tarihine kadar okulların uzaktan eğitim ile devam etmesi nedeniyle, bu süre içinde çocuklarını eğitime ve kreşe gönderemeyecek olan çalışan annelerin; evde zorunlu olarak kalacak çocuklarının bakımı, kontrol altında tutulması ve uzaktan eğitime hazırlanması maksadıyla, okulların yüz yüze eğitime başlama tarihine kadar idari izinli sayılmasının sağlanması amacıyla yeni bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanması ve söz konusu personele idari izin verilmesi maksadıyla, T.C.Cumhurbaşkanlığı nezdinde 21.08.2020 tarihinde yazılı teklifte bulunulmuştur.

Milli Savunma Bakanlığınca da, Birinci Basamak Muayene Merkezleri ile birlik revirlerinde; Öncelikle kronik akciğer, karaciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, kanser hastaları, vb., bağışıklık sistemi baskılanmış personele şimdiden zatürre aşısının, eylülden itibaren ise grip aşısının yaptırılmasının, tüm personele zatürre ve grip aşısının bir plan dahilinde yaptırılmasının sağlanması maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığı nezdinde 21.08.2020 tarihinde yazılı teklifte bulunulmuştur.

Tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden bu salgınla mücadele ederek, üyelerimizin sağlığını korumak ve ilgili birimler nezdinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, bireysel olarak yaşadıkları, atama, özlük hakları ve disiplin konularında gerekli desteğin verilerek olası sorunların büyümeden çözümünü sağlamak ve üyelerimizin çalışma koşullarının, mali ve özlük haklarının iyileştirilerek refah düzeyinin yükseltilmesine ilişkin talep ve girişimlerimizi devam ettirerek, her hal ve durumda üyelerin haklarını koruyarak yaşanır bir düzeye yükseltilmesine ilişkin çalışmalarımızla SAVDES-SEN’in akılcı ve somut adımlarının semeresinin mutlaka alınacağına olan inancımızı tüm teşkilat ve kadrolarımızın azim ve inancı ile gerçekleştirileceğini tüm samimiyetimizle belirtmek ve paylaşmak istiyoruz.

Bu vesile ile tüm arkadaşlarımıza COVID-19’dan uzak sağlıklı günler diliyoruz.

Yaparsa SAVDES-SEN yapar.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 25.08.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi