DUYURU

Açıklamalar

BANKA MAAŞ PROMOSYONLARINDA ADALET SAĞLANMALIDIR.

Kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla; 20 Temmuz 2007 tarihinde 2007/21 sayılı genelge, 10 Ağustos 2010 tarihinde 2010/17 sayılı genelge yayımlanmış olup, uygulamalar bu genelgeler çerçevesinde yürütülmektedir.

Mart 2022ayına kadar, aylık 100 TL civarındaki rakamlar üzerinden yürüyen banka promosyon ödemeleri, bu aydan itibaren farklı bir sürece evrilmiş, 3 yıl için 40.000 TL’yi geçen peşin ödemeler ya da 1000 TL’yi geçen aylık ödemeler gündeme gelmeye başlamıştır.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki banka promosyon sözleşmelerinin il ya da ilçeler bazında yapılması kamuda binlerce sözleşme yapılmasına neden olmuş, personel sayısı, pazarlık gücü, banka şubesinin mevduat ihtiyacı ve ödeme isteği gibi hususlar promosyon rakamlarında etkili olmuştur.

Birbirinden farklı protokollerin doğal sonucu olarak, iller, ilçeler, kurumlar ve birimler arasında personele ödenecek promosyon bedellerinde farklılıklar meydana gelmiş, aylık 100 TL promosyon bedeli alanla aylık 1000 TL promosyon bedeli alan kamu çalışanları arasında ciddi adaletsizlikler oluşmuş, bu husus Anayasanın “eşitlik” ilkesine de aykırılık teşkil etmiştir.

Bu adaletsizliklerin giderilmesi, ayrıca güncelliğini yitirmiş sözleşmelerin feshi veya revizesi için başlatılan girişimlerden; sözleşmelerdeki fesih, revize ve ceza gibi maddelerin getirdiği yaptırımlar ile banka şubelerinin olumsuz yaklaşımları nedenleriyle çoğunlukla sonuç alınamamış, çok sayıda kamu çalışanı piyasa rayiçlerinin oldukça altında kalan “Banka Maaş Promosyonlarını” almak durumunda kalmıştır.

Bu adaletsiz sonuçlar, 2007/21 ve 2010/17 sayılı genelgelerin güncelliğini yitirdiğini ve yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunugöstermektedir.

Dolayısıyla;

• Cumhurbaşkanlığımız tarafından, artık günümüz şartlarında uygulamaya rehberlik yapamayacak duruma gelen 2007/21 ve 2010/17 sayılı genelgelerin yerine banka promosyon sözleşmelerinin usul ve esaslarını belirleyen, personel arasında eşitsizliği kaldırarak adaleti sağlayacak, standart ve bağlayıcı bir mevzuat çıkarılması,

• Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Bankalar Birliği arasında il, ilçe, kurum ve birim ayırımı yapılmaksızın tüm çalışanlara eşit ve piyasa rayicine uygun bir banka maaş promosyonunun ödenmesi için “Genel Çerçeve Sözleşme” imzalanması, bu çerçeve sözleşmede her yıl için belirlenecek alt limitten az olmamak ve üst limitten fazla olmamak üzere kurumlar ve birimler ile bankalar arasında “Alt Sözleşmeler” yapılması veya “Mevcut Sözleşmelerin Revize”edilmesi,

• Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, banka maaş promosyonu ödemelerinde Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halkbank başta olmak üzere tüm kamu bankalarının aktif rol oynaması ve rekabeti sağlaması konusunda talimatlandırılması gerekmektedir.

Bu şekliyle, Türkiye çapında 81 il ve 922 ilçede görev yapan tüm kamu çalışanları arasında büyük oranda adalet sağlanmış olacaktır. Tüm kurum ve kuruluşlar ile bankalar da konu ile ilgili üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

SAVDES-SEN olarak, adalet ve eşitlik sağlanıncaya kadar çalışmalarımız ve mücadelemiz devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 26.01.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi