HUKUK İŞLEMLERİ

Açıklamalar

AVUKATLIK HİZMETLERİ

Genel Merkez Yönetim Kurulu ve sendikamızın temsil edilmesi ile hukuk müşavirliği hizmetlerimiz, yönetim kurulumuzun 03 Eylül 2013 tarih ve 11 sayılı kararına istinaden yapılan sözleşme gereği KOCABEY Hukuk Bürosuna bağlı sözleşmeli avukatlarımız tarafından yürütülmektedir.

KOCABEY Hukuk Bürosunun kurucusu Av. Dr. Hamit KOCABEY’in 16 Mayıs 2017 tarihinde TBMM tarafından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilmesi nedeniyle hukuk müşavirliği hizmetlerimiz Av. Nizamettin KOCABEY yönetimindeki sözleşmeli avukatlarımız tarafından yürütülmeye devam edilmektedir.

Bu bağlamda; herhangi bir iletişim ya da takip sorunu yaşanmaması için avukatlarımız ile ilk koordinasyon; Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Abdülkadir AKGÜN (Tel: 0 541 213 01 61) ve Sendika Danışmanımız Sırrı SÖĞÜT (0 507 086 65 95) tarafından yapılmaktadır. Hukuk desteği almak için, öncelikle Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir AKGÜN ve Sendika Danışmanımız Sırrı SÖĞÜT ile koordinede bulununuz.

Vekaletname Örneği

Taahhütname Örneği

Disiplin Mevzuatı ve İşlemleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

124’üncü maddesinde; “Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125’inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.”

126’ncı maddesinde; “Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder…” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli devlet memurlarının disiplin kovuşturmaları;

4 Nisan 1983 ve 18008 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

29 Mayıs 2002 tarihli ve 24769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (682 sayılı) Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. Sendikalar kuruluncaya kadar, kurumların disiplin ve yüksek disiplin kurulları; sadece idare adına hareket eden kurul üyelerinin katılımı ile toplanmakta ve karar vermekteydiler.

24 Ekim 1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin” 4/d maddesinde 2005 yılında yapılan değişiklik ile eklenen “Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir...” hükmü çerçevesinde, artık Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevli devlet memurlarının temsil edilmesi ve savunmasının yapılması için yüksek disiplin ve disiplin kurullarında, üye olunan sendikanın temsilcisi yer almaktadır.

Ayrıca, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun (682 sayılı KHK) “Disiplin amirlerinin ve kurullarının belirlenmesi ve çalışmasına dair esaslar” başlıklı 26-(7) maddesindeki, “ Disiplin kurullarında, kanuna uygun olarak bir sendikaya üye olan personelin soruşturma dosyasının görüşülmesi sırasında, personelin talebi halinde sendika temsilcisi de disiplin kuruluna üye olarak katılır.” hükmü çerçevesinde, personelin talebi halinde sendika temsilcisi Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki disiplin kurullarına katılmaktadır.

Bizler de, üyelerimizin bu kurullardaki temsilcisi olarak söz konusu toplantılara iştirak ederek, Avukatlarımız ile birlikte önceden incelediğimiz dosyalar hakkında savunmaları hazırlayıp, toplantı gündemine getirmekteyiz. Diğer bir anlatımla zor günlerinizde de daima üyelerimizin yanınızdayız.

Yürütülen Davalar:

01 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında üyelerimizin hak ve talepleri ile ilgili 152 ayrı davanın takibi yapılmış, 32 yeni dava açılmış, sonuçlanan 4 davanın 3 adeti üyelerimiz lehine sonuçlandırılmış, % 75 başarı elde edilmiştir.

Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurullarına Katılım:

01 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında, 9 üyemizin yüksek disiplin kurulu toplantısına iştirak edilmiş, yapılan savunmalar ile toplam 7 ceza iptal ettirilmiş, % 78 başarı elde edilmiştir. Ayrıca, 65 üyemizin disiplin kurulu toplantısına iştirak edilmiş, toplam 42 ceza iptal ettirilmiş, % 65 başarı elde edilmiştir.

SAVDES-SEN ZOR GÜNÜNÜZDE DAİMA YANINIZDA…


 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi Düzen Stili Kutulu Versiyon İçin Desenler