TOPLANTI

Açıklamalar

MSB KİK TOPLANTISI

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 22’nci maddesi gereği 05 Kasım 2019 tarihinde yapılan Milli Savunma Bakanlığı Kurum İdari Kurulu toplantısına tüm sivil Devlet memurlarını temsilen yetkili sendika Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN iştirak etmiştir.

Personel Genel Müdürü Sayın Bilal DURDALI’nın Başkanlık ettiği ve gündemi sendikamızca belirlenen toplantıda öncelikle Nisan 2019 ayında yapılan Kamu İdari Kurulu Toplantısında görüşülen hususlar ile ilgili ön görüşme yapılmış, akabinde;

Unvan değişikliği sınavı ile görevde yükselme sınavının ivedilikle yapılması,

Mahkeme kararı ile iptal edilen “Milli Savunma Uzmanlığı Mülakatının” yeni bir ihtilafa sebep olmayacak ve hakkaniyetli bir şekilde yapılması, ayrıca yeni bir sınav ile Milli Savunma Uzmanlığı kadrolarına kurum için %30 oranında daha ilave atama yapılması için yasal düzenleme yapılmasının sağlanması,

TBMM’ye sunulan ve komisyonlara havale edilen 18 maddelik Torba Yasa Teklifimizin yasalaşması için destek verilmesi,

Bütçe görüşmelerinde, “Tayin bedeli katsayısının” 4200’e çıkarılması, yan ödeme puanlarında (Kurumsal Cetvel Bölümünde) iyileştirme yapılması ve Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü unvanlara ilişkin olarak yapılacak düzenleme ile Devlet memurlarının mali haklarının iyileştirilmesinin sağlanması,

TSK İç Hizmet Yönetmelik Değişikliği çalışmalarına ilişkin görüş ve tekliflerimizin (öncelikle 211 sayılı Kanunda düzenleme yapılması) dikkate alınması ve sivil Devlet memurlarının statülerinin belirlenmesi,

Sivil Devlet memurlarının “Akıllı Kartlarında” düzenleme yapılmasına ilişkin teklifimizin dikkate alınması,

TSK Konut Yönergesi ile ilgili teklifimizin dikkate alınması,

Sivil Devlet memurlarının içtimaya (yoklama) ilişkin sorunların yaşanmamasını sağlamak ve uygulama birliği amacıyla, Uygulama Emri’nin yayımlanması,

Sivil Devlet memurlarının, “Silah taşımasına izin verilen kamu görevlileri kapsamına alınması”,

4688 sayılı Kanuna “Savunma ve Güvenlik Hizmet Kolunun” eklenmesinin sağlanması,

Görevde yükselme sınavı yapılıncaya kadar, merkez ve taşra’da bulunan boş Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesine göre vekaleten personel atanması,

İşçilerin, sivil Devlet memurlarına amir olarak görevlendirilmelerine son verilmesi,

İstanbul ve İzmir Misafirhanelerinin yapımına hız verilmesi ile teklif ettiğimiz Mühye Spor ve Sosyal Tesis Projesinin başlatılması,

Millî Savunma Bakanlığında görevli Devlet memurlarının fazla çalışma ücreti ve bunun karşılığında izin verilmesi,

Yer değiştirme, emekli ve atamalar nedeniyle boşalan kadrolara personel yetersizliğinden dolayı yapılan geçici görevlendirmelerin iptal edilerek (Sözleşmeli Personel temini ile) yaşanan sıkıntının giderilmesinin sağlanması,

Geçici görevlendirmelerin esasa bağlanması ve ASAL Teşkilatında son olarak yapılan iki aylık geçici görevlendirmelerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi,

Devlet politikası kapsamında Sözleşmeli personel ağırlıklı istihdam edilmektedir. Bu kapsamda, 657 sayılı Devlet memurlarından farklı bir özlük hakkına sahip olan sözleşmeli personelin, OYAK üyeliği, eş ve çocuklarına kimlik kartı verilmesi vb.(işçilerde olduğu gibi) sorunlarının çözümlenmesi ve sadece bu personelin özlük işlemlerini yürütecek bir birimin kurulmasının sağlanması,

ASAL Şube Müdürlerinin Şube Başkanlığına vekâlet ve disiplin amirliği sorununun çözümü, konuları görüşülmüş ve yapılabilecek işlemlere yönelik kararlar alınmıştır.

Toplantı tutanağı imzalanmasını müteakip yayımlanacak olup, gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 05.11.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi