DUYURU

Açıklamalar

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNİN HİZMET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ HAKKINDA AÇIKLAMA

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının TSK’dan ayrılıp İçişleri Bakanlığına bağlanması ile oluşan mevzuat boşluğunun giderilmesi maksadıyla hazırlanan “Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik taslağı” 4688 sayılı Kanununun 19’ncu maddesi kapsamında verilen yetki dahilinde incelenmiş; üyelerimize sıkıntı yaratabilecek “Hitap şekli, Esas duruş, Selamlama ve Yoklamalar” başlıklı maddelere ilişkin hususların iptaline yönelik görüş ve önerilerimiz 21.09.2018 tarihli ve 726 sayılı yazımız ile İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilmiştir.

Ancak, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmeliğinin “Yoklamalar” başlıklı 25’inci maddesinin (5)inci fıkrasında; “Devlet memurları amirlerinin katılımlarını emrettikleri tüm tören, toplantı ve yoklamalara katılırlar.” hükmü kalmaya devam etmiş, anılan hükmün iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Danıştay’da dava açılmıştır.

Açılan dava devam etmekte olup, Danıştay İkinci Dairenin almış olduğu 07.10.2020 tarihli ve Esas No: 2020/243 sayılı ara karardan, Danıştay İkinci Dairesi'nin aynı günlü ve E:2020/589 sayılı dosyasında verilen karara da atıf yapılarak, Yönetmeliğin 25’inci maddesinin 5’inci fıkrasında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle söz konusu düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği bilgisi alınmıştır.

Dolayısıyla, her ne kadar dava devam edecek olsa da, yoklama (içtima) ile ilgili düzenlemenin yürütmesinin durdurulması nedeniyle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarının mevcut durumda “tören, toplantı ve yoklamalara katılma” zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Bununla birlikte, anılan Danıştay Kararına göre, Cumhurbaşkanınca onaylanarak yürürlüğe konulması gerekmesine rağmen, yetkisiz makam olan İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren dava konusu Yönetmeliğin hukuken sakatlandığı dikkate alındığında, bu yönetmeliğe göre yapılacak her türlü idari işlemin de sakatlanmış olacağı açıktır.

Süreci daha taslak yönetmelik çalışmalarının başından itibaren takip, koordine ve müdahale ederek yürüten Jandarma Genel Komutanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak, sizlerden aldığımız yetkiyi samimiyetle ve doğrulukla üyelerimizin lehine kullanma gayretimizi bu gün olduğu gibi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğimizi belirtiyor, ulaşılan aşamanın camiamıza hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 01.01.2021

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi