TOPLANTI

Açıklamalar

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KİK TOPLANTISI

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 22’nci maddesi gereği 31 Ekim 2019 tarihinde yapılan Jandarma Genel Komutanlığı Kurum İdari Kurulu toplantısına tüm sivil Devlet memurlarını temsilen yetkili sendika Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN iştirak etmiştir.

Personel Başkanı Sayın Tümgeneral İsmail BALIBEK’in Başkanlık ettiği ve gündemi sendikamızca belirlenen toplantıda öncelikle Nisan 2019 ayında yapılan Kamu İdari Kurulu Toplantısında görüşülen hususlar ile 27 Haziran 2019 tarihinde Jandarma Genel Komutanı Sayın Orgeneral Arif ÇETİN’e yapılan makam ziyaretinde dile getirilen hususlar ile ilgili ön görüşme yapılmış, akabinde;

a. “Asayiş Tazminatının” Jandarma Genel Komutanlığında görevli Devlet memurlarına da verilmesi hususunda düzenleme yapılması.

b. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan devlet memurlarının disiplin işlemlerinin, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunundan çıkarılarak, 657 sayılı Kanuna göre çıkarılacak yeni yönetmelikte düzenlenmesi,

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, başarı ve üstün başarı değerlendirilmesi ve nakdi ödül verilmesinin sağlanması,

ç. 3795 sayılı Kanun kapsamında, aşçı, boyacı, terzi vb. gibi mesleki kadroların Teknik Hizmet Sınıfına geçirilmesine ilişkin yapılan yazışmalar, görüşmeler ve bireysel taleplere rağmen, yapılmayan kadro çalışmalarının, söz konusu personelin özlük haklarında oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığında da uygulanan bu uygulamanın Jandarma Genel Komutanlığında da uygulanarak eğitim durumları itibariyle, faydalanması gereken personelin mağduriyetlerinin giderilmesi,

d. Genel kolluk personelinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi amacıyla yapılacak düzenlemeye, Devlet memuru ve işçilerinde dâhil edilmesi veya servis hizmeti verilmeyen illerde görevli Devlet memuru ve işçilere toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları için kart verilmesi,

e. Yan ödeme çalışmalarında devlet memurlarının da dikkate alınması.

f. A tipi kariyer uzmanlığı kadrosunun ihdas edilmesi ile J.Gn.K.lığında görevli devlet memurlarının da bu haktan faydalandırılması için düzenleme yapılması,

g. 5668 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Beslenme Kanunun EK MADDE 1’e “Devlet memuru” ibaresinin eklenmesi için (güçlendirilmiş tayin bedelinden Devlet memurlarının da nakden faydalandırılması) Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan teklifin İçişleri Bakanlığı nezdinde girişim de bulunarak kanunlaşmasının sağlanması,

ğ. Silah taşımasına izin verilen personel kapsamına, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 657 sayılı Kanuna göre istihdam edilen personelin eklenmesine ilişkin Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan teklifin İçişleri Bakanlığında ilgili birim ile koordine kurularak somutlaştırılmasının sağlanması,

h. Jandarma Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik taslağı ile ilgili görüşlerimizin dikkate alınması,

ı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi uyarınca devlet memurlarına derece yükselmesi uygulamasına devam edilmesi,

i. Devlet memurlarının yönetici (müdür, müdür yardımcısı ve şef) olarak atanabilmesine ilişkin düzenleme yapılması,

j. Jandarma Genel Komutanlığı karargahında görevli temizlik görevlilerinin sayıca yetersizliği nedeniyle temizlik alanlarına ilişkin temizliğin istenilen seviyede ve sağlıklı olarak yapılamadığı da göz önünde bulundurularak, söz konusu personelin mağduriyetinin giderilmesi,

k. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlardan şartları uygun olan memurların sınıf ve unvan değişikliklerinin öğrenim durumlarına göre (mahkeme kararları ve diğer kurumların yapmış oldukları atamaların da göz önünde bulundurularak) yapılması,

l. Mütercim ve tercümanların özlük haklarının iyileştirilmesi maksadıyla uzman kadrosuna atanması,

m. Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatının birer ferdi olan Devlet memurlarının Jandarmanın kamp ve kış eğitim merkezlerinden günübirlik olarak faydalanmamaları kurum aidiyet duygusu ve moral motivasyonlarını olumsuz etkilemekte olup, günübirlik kullanımlarının sağlanmasının yanı sıra sosyal tesisler, kamplar, kış eğitim merkezleri ile ilgili yönergeye memurların da eklenmesi,

n. Jandarma Genel Komutanlığında görevli hesap sorumlularının yan ödeme puanlarının artırılması için teklif yapılması, konuları görüşülmüş ve yapılabilecek işlemlere yönelik kararlar alınmıştır.

Toplantı tutanağı imzalanmasını müteakip yayımlanacak olup, gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 31.09.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi